Az elektronikus ügyintézés általános szabályai (módosítás)

Az elektronikus aláírás és az ügyfélkapu

Az elektronikus ügyintézés szabályozása során két alapvető célt kellett szem előtt tartani: a szabályozás a lehető legnagyobb mértékben könnyítse az elektronikus út lehetővé tételével az ügyfelek és az ügyintézők munkáját, ugyanakkor elégséges biztonságot is nyújtson a tévedésekkel, szándékos hamisításokkal szemben.

A költséghatékonyság, az erőforrásokkal való eredményes gazdálkodás támogatása céljából a törvény az ügyfelek hatékonyabb és egységes alapokon nyugvó kiszolgálása érdekében az igénybe vehető szolgáltatásokat (és az azokra vonatkozó tájékoztató jellegű információt), a regisztrációt, illetve az elektronikus aláírással nem rendelkező ügyfelek kellő biztonságú kapcsolattartását a Kormányzati Portálon összpontosítja (www.magyarorszag.hu).

A központi elektronikus szolgáltató rendszer látja el a regisztrációt, mint szolgáltatást mindazok számára, akik elektronikusan kívánják ügyeiket intézni, és így számukra szükségtelenné válik minden egyes elektronikus szolgáltatáshoz külön azonosító igénybevétele.

Az elektronikus ügyintézés fogalma

Az elektronikus ügyintézés: a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő ellátása, az eközben felmerülő tartalmi és formai kezelési munkamozzanatok összessége .

Az elektronikus út:az eljárási cselekmények elektronikus adatfeldolgozást, tárolást, illetőleg továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök útján történő végzése. .

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos általános szabályok

A hatóság a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikus úton is intézi, törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában .

Mivel a jegyző előtt folyik a közigazgatási eljárások nagyobb része, nem mindegy, hogy az önkormányzat megengedi-e az ügyintézést elektronikus úton. Fontos az is, hogy az elektronika több mindent jelent, a számítógépen kívül ide tartozik a telefon (szóban és sms-ben), és a fax is. Érdemes előbb tájékozódnunk, az adott önkormányzat milyen típusú ügyben milyen típusú ügyintézést tesz lehetővé. Vannak olyan ügyek is, melyekben muszáj fogadniuk az elektronikus kérelmeket (az okmányirodai ügykörök).

A természetes személy ügyfél számára az elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségét - ha az ügyfélnek legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása nincs - központi rendszer biztosítja. A központi rendszer működtetéséért a Kormány által kijelölt kormányzati szerv felelős .

Törvény eltérő rendelkezése hiányában:

   1. az ügyfél és az eljárásban részt vevő más személy nem kötelezhető arra, hogy eljárási cselekményeit elektronikus úton végezze,
   2. az ügyfelet az eljárás bármely szakaszában megilleti az a jog, hogy válasszon az ügyintézés hagyományos és elektronikus formája között,
   3. az ügyfél abban az esetben is kérheti, hogy a hatóság a döntését hagyományos úton kézbesítse, ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be,
   4. az ügyfél kérheti, hogy a hatóság a döntés tényéről csak elektronikus értesítést küldjön, és a hatóság a döntését a központi elektronikus szolgáltató rendszerben biztosított biztonságos, csak az ügyfél számára hozzáférhető, ideiglenes tárolóhelyre továbbítsa .

A hatóság döntését, a hatósági bizonyítványt, a hatósági igazolványt, a szakhatóság állásfoglalását - ha azt elektronikus úton kézbesítik - minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba kell foglalni. Az elektronikus dokumentum esetében jogszabály időbélyegző alkalmazását írhatja elő .

A hatóság elektronikus levelezés útján csak azzal az ügyféllel tarthat kapcsolatot, aki e célból a hatóságnak az elektronikus levélcímét átadta, amelynek érvényességéért az ügyfél felelős. Az ügyfél elektronikus elérhetőségi adatait (elektronikus levélcím, telefonszám, mobil-telefonszám, faxszám stb.) a közigazgatási szerv az adat visszavonásáig vagy megszűnéséig kezelheti, más szervnek vagy személynek csak törvény rendelkezése szerint vagy az ügyfél engedélyével adhatja át .

Az elektronikus ügyiratba történő betekintés az általános betekintési szabályok megtartásával és a betekintés dokumentálásával történhet .

A hatóság az eljárás során keletkezett elektronikus dokumentumról a másolat készítésére jogosult személy kérésére, a jogosult választása szerint, hitelesített elektronikus, illetve hagyományos, papír alapú másolatot ad ki .

Az elektronikus aláírás

Ha az ügyfél legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkezik, a kérelem az ügyfél elektronikus aláírásával ellátva a központi elektronikus szolgáltató rendszeren (a továbbiakban: központi rendszer) keresztül vagy közvetlenül a hatósághoz benyújtható. Az elektronikus hatósági ügyintézés során álnévre kiállított elektronikus aláírás nem alkalmazható. A hatóság az azonosításhoz az aláírás érvényességét, valamint az érintett hitelesítés szolgáltatónál viszontazonosítás jelleggel az aláíró természetes azonosítóit ellenőrizheti, ez azonban nem érinti az eljárás lefolytatásához szükséges jogszabályban meghatározott adatok átadásának kötelezettségét. A hitelesítés szolgáltató elektronikus aláírás közigazgatási felhasználása esetén az ügyintéző hatóság megkeresésére elvégzi a viszontazonosítást, és az adatok egyezését, vagy az eltérés tényét a megkereső hatósággal közli .

Érdemes tudni, az emberek számára ez a megoldás egyelőre meglehetősen drága, így erőn felül vállalnánk ennek a beszerzését, ha nem használjuk rendszeresen. A polgárok számára jelenleg inkább a következő megoldást javasoljuk (ügyfélkapu).

Az ügyfélkapu

A központi rendszer igénybevételéhez az ügyfél ügyfélkapu létesítését kezdeményezi. Egy ügyfél több ügyfélkapuval is rendelkezhet

Az ügyfélkapu egy olyan azonosító, mellyel a hatóság biztos lehet benne, hogy tényleg velünk tartja a kapcsolatot (nem pl. rosszindulatú névtelen levelezővel). Nem hallgathatjuk el, hogy informatikai szempontból ennek a biztonsága alacsonyabb fokú, mint az elektronikus aláírásé. Ezt a körülményt döntésünk előtt mérlegelni kell.

Az ügyfélkódunkhoz való hozzájutás hasonló, mint a más elektronikus azonosítóknál (pl. bankkártya, mobiltelefon kártya). Először kérjük a kiállítását, egy alkalommal mindenképp meg kell jelennünk a hatóság előtt a személyazonosság igazolása végett. Majd egy kódot (mint a pin kód) kapunk, amivel beléphetünk az elektronikus rendszerbe, ahol megválaszthatjuk azt a kódot, ami majd azonosít minket. Ha ezt a kódot használjuk, a hatóság tudja, hogy velünk van dolga.

Az ügyfélkaput nemcsak a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) keresztül lehet létesíteni, hanem az alábbi hatóságok előtti személyes megjelenéssel is kezdeményezhető:

   1. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv (a továbbiakban: központi nyilvántartó),
   2. a körzetközponti feladatokat ellátó jegyző által működtetett okmányiroda,
   3. kormányrendeletben meghatározott más szerv .

Az ügyfélkapu létesítéséhez szükséges ügyfél-azonosításhoz az ügyfélnek személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal - külföldi esetében személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel - kell személyazonosságát igazolnia és a természetes személyazonosító adatait megadnia. Az ügyfélnek egyidejűleg közölnie kell az elektronikus ügyintézéshez hivatalos célra használható elektronikus levélcímét is .

Az ügyfél az azonosítást követően egyszer használható kódot kap, amelynek alkalmazásával az ügyfélkapu megnyitásához szükséges, legfeljebb öt évig használható egyedi azonosítót képezhet. Az egyedi azonosítót az ügyfél megváltoztathatja. Az ügyfél tartozik felelősséggel, ha az egyedi azonosító harmadik személy által, az ügyfél hibájából válik megismerhetővé .

Az ügyfél a neve, az elektronikus levélcíme és az egyedi azonosítója megadásával az ügyfélkapun keresztül léphet elektronikus úton kapcsolatba azokkal a szervekkel, amelyek elektronikus ügyintézést vagy interaktív szolgáltatást a központi rendszer útján végeznek. Az ügyfélkapun keresztül a hatósággal kapcsolatba lépő ügyféltől az elektronikus ügyintézés vagy hatósági szolgáltatás nyújtásához más azonosító nem kérhető, ez azonban nem érinti az eljárás lefolytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott adatok átadásának kötelezettségét .

Az ügyfélkaput az ügyfél megszüntetheti. Az ügyfélkapu megszüntetéséig az ügyfélkapu létesítéséhez és használatához kapcsolódó azonosítás céljából az alábbiak szerint alakulnak az egyes adatvédelmi szabályok:

   1. a központi nyilvántartó adatellenőrzés céljából felhasználhatja az ügyfélkaput létesíteni kívánó, illetve azzal rendelkező ügyfél nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,
   2. a központi rendszer az ügyfélkapuhoz kapcsolódó nyilvántartásban kezeli az ügyfél nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, elektronikus levélcímét, egyedi azonosítóját,
   3. a központi rendszer a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban kezelt, előző pont szerinti adatokkal történő egyeztetéssel jogosult ellenőrizni az ügyfélkapu szolgáltatását igénybe vevő ügyfél azonosságát .

A központi rendszer az ügyfél nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, elektronikus levélcímét, egyedi azonosítóját az ügyfélkapu működtetéséhez, illetve a Kormányzati Portálhoz történő hozzáféréséhez szükséges azonosításon túl csak viszontazonosításra használhatja fel, és a rendszerben résztvevők számára csak a használó nevét és elektronikus levélcímét (e-mail címét) továbbíthatja .

Az elektronikus ügyintézés során, a kapcsolat felvételekor képzett tranzakciós azonosítót a kapcsolat bontása után a központi rendszerből haladéktalanul törölni kell . Az ügyfélkapu megszüntetésekor a központi rendszerből haladéktalanul törölni kell az ügyfél nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, elektronikus levélcímét, valamint egyedi azonosítóját.
Forrás: Magyarország.hu

Publikálta
E-Government, Alapitvány